Quyết định 1492/QĐ-NL&MTV/v Ông Phùng Thanh Hồng thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty CP NL&MT VICEM từ 01/01/2021.

 Nội dung quyết định..