QĐ Phê duyệt điều chỉnh chính sách bán 28 căn hộ còn lại tòa nhà Comatce Tower.

 Nội dung quyết định..