Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng đề thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường 2020

 Nội dung thông báo..