Nghị quyết về việc tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2020

 Nội dung nghị quyết..