Giấy đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán

 Nôi dung Giấy đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán