Tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

 Nghị quyết về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

1.   Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

2.   Chương trình họp

3.   Quy chế:

3.1   Quy chế làm việc tại Đại Hội

3.2   Quy chế bầu cử thành viên HĐQT/BKS.

Quy chế bầu cử thành viên HĐQT(Sửa đổi)

4.   Các báo cáo, tờ trình:

4.1. Báo cáo của Hội đồng quản trị;

4.2. Báo cáo của Ban kiểm soát;

4.3. Báo cáo SXKD năm 2019, KHSXKD 2020;

4.4. Tờ trình báo cáo tài chính  năm 2019 (đã kiểm toán),

4.5. Tờ trình về phân phối lợi nhuận 2019,

4.6. Tờ trình về chi trả thù lao 2019, kế hoạch trả thù lao 2020;

4.7. Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán;

4.8. Tờ trình về sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

4.9. Tờ trình về thay đổi tên Công ty, thay đổi các chức danh của Công ty

4.10. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;

4.11. Tờ trình về từ nhiệm, miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2016-2021

4.12. Phiếu biểu quyết các vấn đề trình Đại hội;

4.13. Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

5.   Thông báo: Thông báo đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2016 - 2021

6.   Các biểu mẫu phục vụ Đại hội:

6.1. Giấy xác nhận dự họp;

6.2. Giấy ủy quyền dự họp (mẫu dùng cho cá nhân, tổ chức);

6.3. Giấy ủy quyền dự họp (mẫu dùng cho nhóm cổ đông);

6.4. Mẫu sơ yếu lí lịch

6.5. Mẫu đề cử thành viên HĐQT, BKS

7.   Nghị quyết về việc rút đơn xin từ nhiệm