Gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần VICEM Vật tư vận tải xi măng

Nội dung công văn...