Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thay thế TB số 149/VTVT-PC&QHCĐ ngày 12/02/2020

 Chi tiết Thông báo tại đây