Hủy thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐTN 2020 số 149/VTVT-PC&QHCĐ ngày 12/02/2020

 Chi tiết về hủy Thông báo tại đây