Nghị Quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

 Chi tiết Nghị Quyết tại đây