Nghị quyết về việc gia hạn hợp đồng với Công ty TNHH Long Sơn và ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn năm 2020

 Chi tiết Nghị quyết tại đây