Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

1. Thông báo họp ĐHĐCĐTN 2019 tại đây

2. Chương trình ĐHĐCĐTN 2019 tại đây

3. Mẫu Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐTN 2019 tại đây

4. Mẫu Giấy ủy quyền (cổ đông cá nhân) tại đây

4.1 Mẫu giấy ủy quyền (nhóm cổ đông) tại đây

5. Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐTN 2019 tại đây

6. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch 2019 tại đây

7. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 và kế hoạch 2019 tại đây

8. Báo cáo SXKD năm 2018 và kế hoạch 2019 tại đây

9. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 (đã kiểm toán) tại đây

10. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2018 tại đây

11. Tờ trình thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch thù lao 2019 tại đây

12. Tờ trình thông qua đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2019 tại đây

13. Tờ trình thông qua việc sửa đổi , bổ sung Điều lệ Công ty tại đây

14. Phiếu biểu quyết tại đây

15. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐTN 2019 tại đây