Thông báo về ngày cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐTN 2019 (Thay thế thông báo số 220 VTVT-PC&QHCĐ)

 Chi tiết thông báo tại đây