Nghị quyết tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

 Chi tiết nghị quyết tại đây