Thông báo chương trình họp đại hồi đồng cổ đông năm 2018

1. Thư mời cổ đông tham dự ĐHĐCĐTN 2018

2. Chương trình ĐHĐCĐTN 2018

3. Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐTN 2018 dành cho cá nhân

4. Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐTN 2018 dành cho nhóm

5. Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐTN 2018

6. Báo cáo của hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch công tác năm 2018

7. Bao cao hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch công tác năm 2018

8. Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và KH SXKD 2018

9. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017

10. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

11. Tờ trình mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch thù lao năm 2018

12. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

13.Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

14. Dự thảo Điều lệ sửa đổi

15.Tờ trình thông qua quy chế quản trị Công ty

16.Dự thảo Quy chế quản trị Công ty

17. Thông báo đề cử nhân sự bổ sung thành viên HĐQT Công ty

18. Quy chế bầu cử thành viên HĐQT

19.Đơn đề cử thành viên HĐQT dùng cho nhóm cổ đông

20. đơn đề cử thành viên HĐQT

21. Mẫu Sơ yếu lý lịch

22. Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông

23. Tờ trình miễn nhiệm, bổ sung thành viên HĐQT

24. Phiếu biểu quyết chung

25. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐTN 2018

26. Danh sách ứng viên bổ sung HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2021

27. Nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty