Bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

 bổ sung thành viên Hội đồng quản trị