Công bố thông tin thay đổi nhân sự: Ông Nguyễn Xuân Tùng không còn đảm nhận chức vụ Phó Giám đốc Công ty để nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí từ ngày 01/06/2017.

 Chi tiết thông báo