Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 và Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2014

1. Nội dung biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2014

2. Nội dung Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2014