Quyết định số 433/QĐ-XMVN về việc thay đổi nhân sự tham gia quản lý phần vốn nhà nước của VICEM tại Công ty cổ phần VICEM vật tư vận tải xi măng

 Nội dung quyết định...