Nghị quyết số 765/NQ-HĐQT

 Nội dung nghị quyết...