Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

 Nội dung thông báo...