Thông báo V/v Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐTN năm 2022

 Nội dung thông báo...