Nghị quyết của HĐQT về việc Tổ chức ĐHCĐTN năm 2022

 Nội dung nghị quyết...