Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT

 Nội dung quyết định...