Quyết định chấm dứt hoạt động Chi Nhánh Công ty cổ phần Năng lượng và Môi trường Vicem - Đoàn Vận tải

 Nội dung quyết định..