Thông tin ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026

1.  Thông tin ứng cử viên Hội đồng quản trị.. 

2. Thông tin ứng cử viên Ban kiểm soát..