Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

 

1.      Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

2.      Chương trình họp

3.      Quy chế:

-         Quy chế làm việc tại Đại Hội

-         Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

4.      Các báo cáo, tờ trình:

4.1. Báo cáo của Hội đồng quản trị;

4.2. Báo cáo của Ban kiểm soát;

4.3. Báo cáo SXKD năm 2020, KHSXKD 2021;

4.4. Tờ trình báo cáo tài chính  năm 2020 (đã kiểm toán),

4.5. Tờ trình về phân phối lợi nhuận 2020,

4.6. Tờ trình về chi trả thù lao 2020, kế hoạch trả thù lao 2021;

4.7. Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;

4.8. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;

4.9. Tờ trình thông qua dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

4.10. Tờ trình thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;

4.11. Tờ trình thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;

4.12. Thông báo về danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan;

4.13. Tờ trình thông qua các hợp đồng giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan;

4.14. Thông báo đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 -2026;

4.15. Tờ trình về việc miễn nhiệm bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026;

4.16. Phiếu biểu quyết các vấn đề trình Đại hội;

4.17. Dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông;

4.18. Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

5.      Các biểu mẫu phục vụ Đại hội:

5.1. Giấy xác nhận dự họp;

5.2. Giấy ủy quyền dự họp (mẫu dùng cho cá nhân, tổ chức);

5.3. Giấy ủy quyền dự họp (mẫu dùng cho nhóm cổ đông);

5.4. Giấy đề cử thành viên HĐQT, BKS (dùng cho cá nhân, tổ chức)

 

5.5 Giấy đề cử thành viên HĐQT, BKS (dùng cho nhóm cổ đông)

5.6. Sơ yếu lý lịch.