Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐTN 2021

 Nội dung thông báo..