Thông báo lùi thời gian chi trả cổ tức năm 2019.

 Nội dung nghị quyết...