Thông báo tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2010