Thư mời chào giá than cám

 Nội dung thư mời chào giá..